ورود 12 August
خروج 13 August

رسانه ها

اخبار مرکز Convention و هتل WOW استانبول

آخرین اخبار در رابطه با کنگره، دعوت و کلیه برنامه ها را دریافت کنید

Nov 13, 2019

WOW Yılbaşı Gazinosu