ورود 12 August
خروج 13 August

فرم تقاضای میهمان

در سالن جلسه جای خود را رزرو کنید

خواسته های خود را برای ما بنویسید. برای ارسال خواسته های ویژه خود در زمینه سالن های جلسه و کنفرانس می توانید از این فرم تقاضا استفاده کنید و همواره با مرکز کنگره WOW در این هتل تماس برقرار کنید.

اطلاعات مربوط به برنامه ها

اطلاعات شخصی

پر کردن این قسمت ها الزامی است

خطا

با موفقیت انجام شد