ورود
30
October
خروج
31
October

هتل انتخاب کن

More Menu

فرم تقاضای میهمان

در سالن جلسه جای خود را رزرو کنید

خواسته های خود را برای ما بنویسید. برای ارسال خواسته های ویژه خود در زمینه سالن های جلسه و کنفرانس می توانید از این فرم تقاضا استفاده کنید و همواره با مرکز کنگره WOW در این هتل تماس برقرار کنید.

بقیه را بخوان کمتر بخوان

اطلاعات مربوط به برنامه ها

Pick a date
Pick a date

اطلاعات شخصی

*قسمت های الزامی

به اول برگرد